Projektujemy bezpieczeństwo

 • Mój koszyk

  Twój koszyk jest pusty

  Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego edrzwi.com:


§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień Towarów prezentowanych na łamach Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem edrzwi.com, dostarczania zamówionych Towarów Użytkownikowi, uiszczania przez Użytkownika Ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Użytkownika do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

2.Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w momencie podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Sklepu Internetowego edrzwi.com, do przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. Przed zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym edrzwi.com, należy uważnie zapoznać się z postanowieniami przedmiotowego Regulaminu.

3.Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią materiały poglądowe, których celem jest umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Użytkownikowi, które to różnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień monitora Użytkownika, warunków oświetlenia, itp.. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Użytkownika będącego Konsumentem.

4.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.). Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.).

 

§ 2 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy - Sklep Internetowy jest platformą internetową dostępną pod domeną internetową edrzwi.com, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie stwarzające możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, umożliwiającą im zapoznawanie się z Towarami, w tym z Cenami i ich dostępnością oraz zawieranie Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep Internetowy edrzwi.com, którym jest HurtownikGroup Marciniak Sp.J., ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, NIP:9291807283, REGON:080300560, KRS:0000318206
  Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, na dokonanie Zamówienia przez tę osobę wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego drogą elektroniczną, określające rodzaj i liczbę Towarów.
 6. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) zawierana na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.), tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Doręczenie przez Sprzedawcę Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku należy ją interpretować.
 8. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (poprzez wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji.
 9. Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.
 10. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia. Zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, terminu dostawy oraz kosztów.
 11. Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą Kosztów Dostawy Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
 12. Koszty dostawy - opłata za dostawę Towaru do Użytkownika - kwota ta jest wskazana w Sklepie Internetowym podczas dokonywania przez Użytkownika Zamówienia Towaru.

 

§ 3 Rejestracja

1.Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego na stronach Sklepu Internetowego) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących swym zakresem imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja w Sklepie Internetowym edrzwi.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego edrzwi.com, są nieodpłatne. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym edrzwi.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych które Użytkownik podał podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

2.Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień.

3.Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się podając odpowiednie login i hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.

4.W celu usunięcia Konta Użytkownika ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta, na adres poczty elektronicznej reklamacje@hurtownik.com wraz z podaniemadresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym edrzwi.com.


§ 4 Złożenie zamówienia

1.W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego edrzwi.com należy otworzyć witrynę http://edrzwi.com, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na wskazanej stronie internetowej. Wybór zamawianych przez Użytkownika Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. Koszyk zawiera informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej Ceny zamawianych Towarów, terminu dostawy oraz Kosztów dostawy.

2.W trakcie składania Zamówienia – do momentu zatwierdzenia Zamówienia (ikona „Zamawiam i płacę”) – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Towaru i jego ilości. Aby dokonać modyfikacji należy postępować zgodnie z wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej http://edrzwi.com.

3.W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu oraz naciśnięcie ikony „Zamawiam i płacę”.

4.Złożenie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Bezpośrednio po technicznie bezbłędnym wpływie Zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik automatycznie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które jest przesyłane na wskazany przez niego w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej. Przesłanie do Użytkownika informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi moment zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca informuje Użytkownika o wysyłce Towaru za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

5.W przypadku większych Zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach.

6.Treść zawartej między stronami Umowy Sprzedaż jest przechowywana przez Sprzedawcę w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpośredniego dostępu do swojego Konta („Moje konto”) chronionego hasłem. Po uprzedniej rejestracji Użytkownik może zarządzać danymi i ma wgląd do uprzednio złożonych Zamówień.

 

§ 5 Ceny Towarów

1.Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.

2.Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. Ceną wiążącą i ostateczną jest Cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Użytkownika na stronie Sklepu Internetowego edrzwi.com.

3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie Internetowym edrzwi.com nie podlegają łączeniu, o ile Sprzedawca nie postanowi inaczej.

 

§ 6 Formy płatności

 1.Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4.Należność za zamówione Towary odpowiada sumie ich Cen oraz Kosztów dostawy.

5.Sklep Internetowy edrzwi.com dopuszcza następujące formy płatności za zamówiony Towar:

a) Przelew na rachunek bankowy – wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, który zostanie udostępniony Użytkownikowi po złożeniu Zamówienia w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Ceny za zamówiony Towar powiększonej o Koszty dostawy w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

b) Płatność za pobraniem – należność za zamówiony Towar, powiększona o Koszty dostawy, Użytkownik uiszcza kurierowi w momencie odbioru przez Użytkownika zamówionego Towaru dostarczonego na adres wskazany w Zamówieniu. Dokonanie płatności za pobraniem możliwe jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c) Płatność gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra.


§ 7 Dostawa

 • Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.
 • Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt transportu towaru jest podawany w koszyku przy zamówieniu. Dostarczenie towaru trwa z reguły 2-3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na nasze konto. Jeżeli Państwo nie otrzymają przesyłki w ciągu 5 dni, od daty potwierdzenia przesyłki, prosimy o kontakt.
 • W chwili odbioru przesyłki należy sprawdzić stan zamówionego towaru w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia wad towaru, uszkodzeń mechaniczny powstałych w czasie transportu, należy spisać protokół szkód będący podstawą do reklamacji. Protokół honorownany jest tylko wtedy, gdy jest on spisany przy odbiorze paczki w obecności kuriera. Sporządzenie takiego protokołu w terminie późniejszym nie jest możliwe, a reklamacja nie zostaje uznana w firmie świadczącej usługę transportu. Sporządzenie protokołu nawet kilka godzin później uniemożliwi nam wszczęcie procesu reklamacji i wymianę towaru.
 • Usługa wniesienia towaru nie jest wliczona w koszt transportu.
 • Usługa płatności za pobraniem dotyczy tylko zamówień do kwoty 5 000 PLN brutto.
 • W przypadku wybrania opcji płatności za pobraniem za towar należy zapłacić kurierowi / kierowcy / pracownikowi spedycji w momencie odbioru przesyłki.
 • Każda forma płatności musi zostać potwierdzona mailowo przez Kupującego.
 • Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki zostanie obciążony fakturą za koszty transportu w obie strony.
 • Przy odbiorze osobistym prosimy o wcześniejsze umówienie się.
 • Numer konta, na który należy przelać pieniądze: Raiffeisen Bank 92 1750 1149 0000 0000 1124 8241.
 • Na przelew czekamy do 7 dni.
 • W tytule prosimy o podanie nazwiska.
 • Prosimy o rozsądne i przemyślane składanie ofert. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed dokonaniem zakupu.
 • Przy zakupie przedmiotu prosimy o kontakt e-mailowy w celu ustalenia rozmiaru, opcji otwierania drzwi, sposobu wysyłki.
 • Wszystkie ceny są cenami brutto.
 • Zastrzegamy sobie prawo odmowy wysyłki za pobraniem, z powodu utrudnionego kontaktu z kupującym.
 • Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy, produkty mogą czasami nieznacznie różnić się od widocznych na zdjęciu.
 • Towary sprzedawane w drugim gatunku nie podlegają reklamacji i serwisowaniu.

W przypadku złamania regulaminu, zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego firma HurtownikGroup Marciniak Sp.J. zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

 

 § 8 Odstąpienie od umowy

 Prawo zwrotu:

 • Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy przysługuje jedynie osobom prywatnym nieprowadzącym działalności gospodarczej.
 • Poinformuj nas pisemnie o odstąpieniu od umowy (nie musisz podawać powodu odstąpienia). Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.
 • Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Pieniądze za towar i koszt dostawy zwrócimy najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania  towaru w stanie niezmienionym. W przeciwnym razie Klient zostanie obciążony kosztami za szkody powstałe w transporcie.

 

KOSZT ZWROTU DRZWI POKRYWA KUPUJĄCY. MOŻE ODESŁAĆ JE NA WŁASNĄ RĘKĘ LUB PRZEZ NASZĄ FIRMĘ PRZEWOZOWĄ ZGODNIE Z CENNIKIEM DOSTAW, ZABEZPIECZONE PRZED USZKODZENIEM.

 

 § 9 Reklamacje

Procedura reklamacji:

 

 • Prosimy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) od momentu odebrania przesyłki przesłać do nas protokół szkody wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym za pomocą fax-u lub e-maila na adres: reklamacje@hurtownik.com
 • W tytule maila proszę podać swoje imię i nazwisko, a w treści wiadomości: dane kontaktowe, numer faktury, krótki opis uszkodzenia i/lub zdjęcia.
 • Dział reklamacji w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia telefonicznie lub mailowo potwierdzi jego przyjęcie.
 • Czas reklamacji wynosi 14 dni, natomiast jej realizacja może się przedłużyć.
 • Przed montażem drzwi należy je dokładnie sprawdzić pod względem braków, wad itp.
 • Drzwi należy montować zgodnie z instrukcją montażu.

 

§ 10 Polityka prywatności

1.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu założenia Konta i realizacji Zamówienia. Sprzedawca informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.), każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.

2.Sprzedawca stosuje środki techniczne oraz organizacyjne konieczne do ochrony danych osobowych wymagane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.), w szczególności dokonuje zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym ich utratą czy uszkodzeniem.

3.Sklep Internetowy edrzwi.com przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024).

4.Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego edrzwi.com, do komputera Użytkownika wprowadzane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" . Sprzedawca deklaruje, że żadne z zastosowanych przez niego plików cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania ze strony edrzwi.com, jak również do ograniczenia jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego. O przyczynach pozbawienia lub ograniczenia dostępu do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e – mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji.

6.Pozbawienie lub ograniczenie dostępu do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego może nastąpić w szczególności, w przypadku gdy Użytkownik podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, a także w sytuacji gdy dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Internetowego; dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedawcy.

7.Użytkownik który został pozbawiony prawa do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, nie może bez uprzedniej zgody Sprzedawcy dokonać powtórnej rejestracji na stronie internetowej edrzwi.com.

8.Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika na stronach Sklepu Internetowego jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub dobre obyczaje.

9.Użytkownik korzystając z zasobów Sklepu Internetowego zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.W sytuacji uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

2.Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z zapisami Regulaminu, rozumie jego treśćoraz w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

5.Do Zamówień złożonych przez Użytkowników przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu obowiązującego w chwili ich złożenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2015 r.Informacje o plikach cookie.

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.